<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d509832055505649807\x26blogName\x3d~%2B%2B%2BDamya+Hanna%2B%2B%2B~\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://damya-hanna.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://damya-hanna.blogspot.com/\x26vt\x3d1489408345586876304', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
♥ THE ME ♥

♥ Intansuhana Binti Ramli

♥ October 1982

♥ Cheras,Selangor

♥ damya5_hanna@yahoo.com♥ Follow Me ♥


Twitter :@Damya_Hanna
Instagram : @Damya_Hanna
Facebook :Damya Hanna
♥ Clickables ♥
Shem Antartica
Mynz Pingu
Zana Craft
Pitt
Yatt Takez
Maya Mysis


♥ Archives ♥

December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
December 2009
February 2010
April 2010
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
November 2011
March 2012
May 2012
December 2012
November 2013
December 2013Thursday, 11 February 2010

Bengkel Penulisan Kreatif...

Assalamualaikum...
:: Bersama Aminah Mokhtar ::

Hari ni... pengalaman menghadiri bengkel penulisan kreatif Aminah Mokhtar (Kak Min) di UKM, sangat memberikan inspirasi kepada saya untuk terus menghasilkan karya2 yang baik. 'Teori Belasah' Kak Min membuatkan saya terpanggil untuk menulis sepertinya. Pengumpulan derita, proses pemeraman dan aplikasi teori belasah ketika berkarya... sangat memberikan implikasi yang besar dalam mengawal hala tuju penulisan Aminah Mokhtar selama ini.

:: Antara karya Aminah Mokhtar ::

Walaupun bengkel penulisan kreatif anjuran Pusat Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, UKM ni hanya diikuti oleh segelintir pelajar tapi 'Konsep Mesra dan Dekat' antara pengkarya dan pelajar, memberikan ruang kepada peserta bengkel untuk lebih mengenali penulis di samping bertanyakan pengalaman-pengalaman ketika berkarya untuk dikongsikan bersama.
Tahniah buat Kak Min atas kelahiran karya baru dan semoga terus menghasilkan karya-karya yang baik dan bermutu di masa akan datang...

:: Bersama Shamsiah Mohd. Nor ::


:: Bersama adik Hasni ::Damya Hanna posted @ 12:16 am